гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Училищна документация

Учебна година: 2021/2022

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ЗАПОВЕД: ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧАЛО И КРАЙ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Училищни правила за работа в условията на COVID 19

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

>>>УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ>>>

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

Училищен етичен кодекс

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО и ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА с теми за ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО и ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГИТ

ПЛАН за работа на училищен координационен съвет /УКС/ за противодействие на училищния тормоз по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

Процедури за действие при: Сигнал за дете в риск; Ситуация на насилие; Извършване на противообществена проява

Програма за ограничаване на училищния тормоз между учениците в ПГИТ ”Проф.д-р Асен Златаров”, гр.Петрич

>>> МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО >>>

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване дела на ранно напусналите образователната система

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГИТ

Училищна процедура за регистриране на ситуации на тормоз и всички случаи на проявена агресия или насилие над ученици

Практически насоки за действията, които работещите в ПГИТ „Проф.д-р А.Златаров“ следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Ред и условия за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И БДП ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН, ПРАЗНИЦИТЕ, КОЛЕДА И ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ

Бюджет

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Утвърден бюджет за 2021 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Бюджет за 2020 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2018 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2017 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Бюджет за 2017 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2015 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2014 г. на ПГИТ -гр.Петрич